Val 2014: Rasism i principprogrammet

Sverigedemokraterna kallas av många med ojämna mellanrum för rasister. Personligen försöker jag undvika det, även om det kan komma fram lite slentrianmässigt ibland. Anledningen till att jag väljer att inte kalla SD för rasister är att jag tycker det är rätt ointressant. Oavsett vad man kallar SD:s politik blir den inte bra, man behöver inte kalla det rasism för att det ska vara dåligt. Dessutom brukar det jämt bli massa tjafs om rasismdefinitioner och långa diskussioner och utläggningar om varför/varför inte SD är rasister. Ganska ointressant när man istället kan kolla på deras politik och politiker och hur oerhört värdelösa de sakerna är.

Ett argument som SD-förespråkare gärna drar fram i rasismdiskussionen är ”men hallå, visa mig var i SD:s principprogram det står att de är rasister”. På så sätt låtsas man som att ett partis historia, medlemmar, beteende och förslag inte spelar någon roll. Det enda som spelar roll för ett parti är vad som står i principprogrammet. Det inser väl de flesta är helt galet och det gör även SD-förespråkare som glatt kritiserar andra partier utan att ha läst deras principprogram. Jag tänker dock välja att möta SD-förespråkarna på deras villkor och enbart referera till SD:s principprogram. Det finns tillfälligt här för er som vill läsa själva, annars kommer jag med relevanta citat nedan. Det står principprogram 2011 på dokumentet, men det är det senaste principprogram SD har gjort, principer är ju sådant som inte ska ändras särskilt ofta. Kollar man på länken ovan ser man även att filen heter principprogrammet2014_webb.pdf.

Vi börjar med vad SD själva anser om sig, så här skrivs det i inledningen:

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.

Både socialkonservatism, nationalism och värdekonservatism alltså. Även om ungefär ingen vet vad de orden betyder (förutom nationalism som väl är något med att gilla sitt land mer än andra länder) är det ju klart och tydligt inget av dem som är ekvivalent med rasism. Skickligt jobbat SD, ni har övertygat mig om att ni inte är rasister. Fast nej förresten… Givetvis skulle inget parti rakt ut kalla sig rasistiska, då det är ett rätt negativt klingande ord.

Vad är rasism då? Det kan man förstås definiera på olika sätt, de tre första träffarna när jag söker på ”rasism” på Google är Wikipedia, NE och UMO. Deras definitioner är inte helt samstämmiga, läs gärna definitionerna själv, men annars ger jag en kort sammanfattning nedan. Notera att det alltså inte är citat, utan min egen sammanfattning av vad de skrivit (även om en del formuleringar är stulna rakt av).


Wikipedia

Rasism är ett system av föreställningar, tro och förfaranden som bygger på att människan kan delas upp i separata och exklusiva biologiska enheter (”raser”). Den biologiska rasismen innehåller även ofta föreställningen om att de olika raserna kan rankas baserat på kvalitet (traditionellt svarta är sämre än vita). Ordet rasism kan även användas på andra, liknande sätt där det biologiska inte är det viktiga. Andra uppdelningsfaktorer kan exempelvis vara hudfärg, kultur och härstamning. Det centrala är att människor bedöms utifrån vilka de är och inte vad de gör.

NE

(Notera att jag via LiU har tillgång till hela NE och inte bara de 100 ord man ser utan att betala)

Rasism i dess strikta bemärkelse är en ideologi som bygger på att människor kan delas upp i raser utifrån egenskaper som är synliga (exempelvis hudfärg) och att dessa raser även delar andra egenskaper såsom exempelvis mentala och intellektuella anlag, beteendemönster och moralisk karaktär. Med hjälp av dessa egenskaper kan raser klassificeras baserat på ”kvalitet”. Åsikter såsom allmän motvilja mot medlemmar av grupper definierade genom fysiska, kulturella eller beteendemässiga karakteristika kan även med viss rätt bedömas som rasism, men ofta är främlingsfientlighet ett mer passande begrepp.

UMO

Historiskt har rasism handlat om uppdelande av människor i raser, men nu för tiden innebär det att man bahandlar personer olika baserat på någon av dessa faktorer:

  • Hudfärg
  • Kultur
  • Vilket land man kommer från
  • Folkgrupp

Definitionerna skiljer sig som sagt var lite grann, främst i huruvida uppdelning av folk baserat poå andra faktorer än biologiska/utseendebaserade kan räknas som rasism. UMO accepterar det rakt av, Wikipedia har mer av ett mellanläge och NE är kritiska. Det är dock ingen som säger rakt nej och min uppfattning är att de flesta tycker att även andra faktorer än biologiska/utseendebaserade kan räknas som rasism, det viktiga är att man delar upp folk i grupper som anses disjunkta och homogena. Det vill säga att alla personer i en grupp är ”lika” och de är olika mot alla personer i andra grupper. Jämför matematikens ekvivalensklasser. Eftersom grupperna anses olika hävdar rasism även att grupperna är olika bra.  Det är alltså den lite bredare definitionen av rasism som jag väljer att använda.

Så, vad hittar vi i principprogrammet då?

Det enda folket

Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk.

I citatet ovan gör SD en tydlig uppdelning av människor i olika folk och gör klart att vi i Sverige bara bör ha ett folk. Det är oklart vad SD menar med folk och de verkar inte riktigt förstå det själva heller. Att det finns olika kategorier av människor och att vi bara ska ha en typ här i Sverige är i alla fall tydligt. Rasism? Upp till var och en att bedöma, men långt ifrån är det inte. Till SD kan jg för övrigt meddela att det i samtliga svenska partier utom SD råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket. Det är de som har svenskt medborgarskap. Problem solved!

Det finns de som gått så långt som att dra paralleller mellan ovanstående citat och Hitlers ”ett land, ett folk, en ledare”, men så långt vet jag inte om jag är villig att dra det.

Den nedärvda essensen

Det är såklart inte det enda vi kan hitta i principprogrammet som stödjer ”teorin” att SD är rasistiska. En ideologi brukar innefatta en syn på människan och därför innehåller partiernas principprogram förstås en avdelning där de berättar om sin syn på människan. Så även SD.

Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.

Med citatet ovan behöver man ju inte ens vara så generös att man involverar kultur och ursprung och sådant i rasism, det här liknar ju gammal hederlig biologisk rasism. För att försvara SD kan man ju säga att de faktiskt inte definierar vad de menar med dessa grupper av människor och vad den nedärvda essensen är. Fast det är ju bara för att de är medvetet vaga i sin beskrivning för att en mer konkret beskrivning skulle vara alltför nära rasism. För att slippa frågor om vad de egentligen menar skriver de till och med:

Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få.

SD kommer alltså aldrig veta vad de menar, men det ligger ju inte särskilt långt bort att misstänka att de till exempel tycker att den ”nedärvda essens” som personer från MENA (Mellanöstern/Nordafrika, klassisk ”invandringskritisk” förkortning) har är sämre än ”svenskars” ”nedärvda essens”. Det vet vi förstås inte utifrån principprogrammet, men eftersom de har en idé om nedärvd essens och de enda uttalanden som kan kopplas till detta tyder på den åsikten så…

De försöker ge konkreta exempel på vad som menas med denna nedärvda essens och skriver då om nedärvd essens som att människor är sociala och kollektiva varelser, men detta är något som SD anser är en nedärvd essens hos alla människor, vilket innebär att det inte firekt är den intressanta delen av denedärvda essnsen. I ett tafatt försök att beskriva skillnader i nedärvd essens mellan grupper av människor skriver SD:

Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat.

Genom att låtsas att dessa grupper av människor som man syftar på enbart handlar om kön slår man bort rasistanklagelserna (men inte anti-jämställdhetsanklagelserna). Hade man bara menat kön med ”vissa grupper av människor” hade man dock såklart inte skrivit ”vissa grupper av människor” utan något som har med kön att göra.

Kulturernas olika kvalitet

Sverigedemokraterna är ofta noggranna med att betona att det är personers kultur/religion de kritiserar, för att personer inte ska tro att det är personers hudfärg eller ursprung eller något sådant de är emot. Det är de förstås även tydliga med i principprogrammet.

Detta ställningstagande för global kulturell mångfald och mot kulturimperialism är dock inte detsamma som att vi anser att alla världens kulturer är precis lika bra. Tvärtom så är vi motståndare till kulturrelativismen. Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem.

Sedan ger de som konkret exempel att kulturer som inkluderar kvinnlig könsstympning är sämre. Det är visserligen något många säkert kan sympatisera med, men med denna tydliga öppning för att personer kan klassificeras baserat på kultur öppnar man upp för den bredare definitionen av rasism som jag använder mig av för detta inlägg. Dessutom känns det som att det är tveksamt om könsstympning kan räknas som kultur, spontant känns det som att det mer har med traditioner att göra. Fast jag vet inte riktigt vad som menas med kultur, för SD verkar det ha rätt mycket med traditioner att göra.

Den farliga mångkulturen

SD har en hel avdelning kallad ”Sverigedemokraterna och mångkulturalismen” där de argumenterar för att bara en kultur ska få finnas i Sverige. Där kan man bland annat läsa:

Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka.

Vi ska alltså aktivt motarbeta andra kulturer och enbart värna om den ”svenska”. Personer som inte tycker detta är rasism accepterar endera inte den definition av rasism som jag använder eller så argumenterar de med att SD tycker att även andra kulturer är bra, men de ska inte få finnas i Sverige. Det sistnämnda argumentet är förvisso relevant, men personligen har jag svårt att se varför vi ska motarbeta andra kulturer om det inte är något fel på dem.

Sammanfattning

Det här inlägget blev lite längre än jag hade tänkt. Jag hade ursprungligen tänkt att det skulle bli ett relativt kort inlägg eftersom SD ändå varit rätt bra på att rensa bort rasisitiska delar ur sitt principprogrram. Jag har skummat genom principprogrammet förut och kände till både ”det enda folket” och ”den nedärvda essensen”, där framförallt det sistnämnda är något jag tycker är rätt klockren rasism. Fast när jag läste genom principprogrammet lite noggrannare finns det ju mer rasism där som ändå är relativt tydlig.

Det finns många delar av principprogrammet som jag starkt motsätter mig och som jag tycker är vidriga men som jag inte på något sätt kan koppla till rasism och därför inte inkluderar i detta inlägg. Men man ska inte luras att tro att det enda problemet med SD är deras rasism.

Avslutningsvis vill jag avsluta med att påminna om att det ju är självaste valdagen imorgon. Jag har precis som drygt två miljoner andra svenskar redan röstat men om du inte röstat än (och är röstberättigad) uppmanar jag dig att gå och rösta imorgon. Och kom ihåg att även om du inte vet vilket parti som passar dig bäst kan du alltid rösta mot SD.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s